Instructie

ALGEMENE VOORWAARDEN DANIËLLE MELLINK

Daniëlle Mellink is gevestigd te Vlaardingen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 62340794.

1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN DANIËLLE MELLINK
a. Deze Algemene Voorwaarden van Daniëlle Mellink zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds de ruiter (hierna: klant) die onderricht of geadviseerd wordt in de paardensport en/of deelneemt aan een training en/of wedstrijd en anderzijds Daniëlle Mellink die de klant instrueert, adviseert dan wel bijstaat bij beoefenen van de paardensport of andere activiteiten die deel uitmaken van de paardensport.
b. Deze Algemene Voorwaarden van Daniëlle Mellink zijn van toepassing op alle lessen, adviezen en of andere dienstverleningen. Door gebruik te maken van bovengenoemde dienstverlening(en) gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden van Daniëlle Mellink.
c. Deze Algemene Voorwaarden van Daniëlle Mellink zal van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie op de website is altijd de geldende versie. Deze zal wanneer deze niet beschikbaar is op de website van Daniëlle Mellink worden toegezonden via de E-mail.

2. OVEREENKOMST
a. Een overeenkomst tussen Daniëlle Mellink en de klant ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen. De klant is niet gebonden aan een lidmaatschap of abonnement en kan per keer een les ontvangen mits dit Daniëlle Mellink schikt. Tijd en plaats worden onderling afgestemd.

3. DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN LES.
a. De klant kan zich tot uiterlijk 1.00uur voor aanvang van een les nog afmelden. Zonder afmelding wordt het afgesproken lesgeld in rekening gebracht.
b. De klant zorgt voor de mogelijkheid om les te krijgen op een geschikte locatie en zorgt voor een pony of paard.
c. Daniëlle Mellink is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden te wijzigen.
d. Daniëlle Mellink heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een training door slechte weersomstandigheden of andere reden die de training ernstig kunnen belemmeren te annuleren. In dat geval worden er geen trainingskosten in rekening gebracht. Andere kosten die de klant maakt of heeft gemaakt t.b.v. de les zijn voor rekening van de klant.
e. Buitengewone omstandigheden leveren voor Daniëlle Mellink altijd overmacht op en ontheffen Daniëlle Mellink van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is Daniëlle Mellink ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.
f. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. Daniëlle Mellink is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een les door gevaarlijke weersomstandigheden. g. Indien de deelnemer of omstanders zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van de training daardoor wordt bemoeilijkt, kan de training door Daniëlle Mellink worden afgebroken. Het lesgeld zoals overeengekomen dient te worden voldaan en alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de klant.

4. PRIJZEN EN BETALING
a. Het lesgeld en de eventuele voorrijkosten worden voor aanvang van de eerste les afgesproken.
b. Voorrijkosten worden in rekening gebracht vanaf 10km, gerekend vanaf de woning van Daniëlle Mellink tot de betreffende locatie.
c. Een klant is geen inschrijfgeld verschuldigd.
d. d. De klant dient na iedere les contant te betalen mits anders is overeengekomen, betaling dient dan binnen 14 dagen te worden voldaan door dit bedrag te storten op rekening NL13INGB0006769513 t.n.v. Daniëlle Mellink, o.v.v. lesgeld.
e. Daniëlle Mellink heeft het recht lesgeld en de voorrijkosten eenzijdig te verhogen, maar dient de klant voor aanvang van de les hiervan in kennis te stellen.
f. De laatste prijzen zijn altijd de geldende voor de les erop volgend, tenzij Daniëlle Mellink de klant in kennis stelt van een verhoging van het lesgeld en/of de voorrijkosten.
g. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is de klant alle kosten, die Daniëlle Mellink of een door Daniëlle Mellink ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat de klant aan Daniëlle Mellink verschuldigd is, aan Daniëlle Mellink verschuldigd.
h. Daniëlle Mellink heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien de klant niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

5. AANSPRAKELIJKHEID
a. Deelname aan een les van Daniëlle Mellink geschiedt op eigen risico.
b. Daniëlle Mellink is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen van de klant, de pony van de klant en/of het paard van de klant en/of aan schade aan derden of diens eigendom.
c. Daniëlle Mellink is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de klant en/of het paard/of pony van de klant mochten oplopen voor, tijdens, of ten gevolge van een training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
d. Daniëlle Mellink is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de klant en/of het paard/of pony van de klant mochten oplopen voor, tijdens, of ten gevolge van het door Daniëlle Mellink bereiden van het paard /pony.
e. Daniëlle Mellink is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens een dienst of in verband met een dienst van Daniëlle Mellink.
f. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Daniëlle Mellink, is Daniëlle Mellink niet aansprakelijk.
g. De ruiter dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan de training.
h. Daniëlle Mellink behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte klant uit te sluiten van een training.
i. Daniëlle Mellink is niet verzekerd voor schade van de klant. De klant verklaart dat zij is verzekerd voor schade die voortvloeien ten gevolge van een training en/of een dienst(en).
j. De klant doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die in verband met deelname aan een training is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

6. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY
a. Daniëlle Mellink respecteert de privacy van haar klant en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (hierna: de gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.
b. Daniëlle Mellink gebruikt de gegevens alleen om de overeenkomst met de klant zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal Daniëlle Mellink deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de klant.
c. Daniëlle Mellink zal de gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.
d. De werknemers van Daniëlle Mellink of de door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.
e. De verstrekte informatie op de website www.daniëllemellink.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
f. Hoewel Daniëlle Mellink de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan Daniëlle Mellink niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De klant doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de gegevens, tenzij er aan de zijde van Daniëlle Mellink sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
g. De websites van derde partijen waarnaar op de website www.daniëllemellink.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Daniëlle Mellink gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Daniëlle Mellink aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.
h. De website www.daniëllemellink.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Daniëlle Mellink.
i. De klant verklaart zich bekend en akkoord met de Privacy Verklaring Daniëlle Mellink.  

7. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
a. Van deze Algemene Voorwaarden Daniëlle Mellink kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Daniëlle Mellink.
b. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.
c. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Rotterdam.